Kategorier
Fagligt Information Nyheder

Resultaterne af vores kundetilfredsheds-undersøgelse

I sidste måned sendte Habitus en kundetilfredshedsundersøgelse til vores samarbejdspartnere, og vi er yderst stolte af tilbagemeldingen, som vi har fået.

Størstedelen af kommunerne, der deltog i undersøgelsen, er tilfredse med samarbejdet med Habitus og ønsker at fortsætte dette. Yderligere er de meget tilfredse med den faglige kvalitet og udviklingen af borgers livskvalitet.

Dette indikerer, at Habitus overordnet gør det godt. Vi ønsker dog altid at gøre det bedre, hvorfor vi selvfølgelige har analyseret den skriftlige tilbagemelding, vi har fået fra kommunerne.

Ud fra feedbacken fremgår det, at et af kritikpunkterne omhandler Habitus takststruktur og transparents.
Habitus har året rundt Socialtilsynet forbi vores botilbud, og deres rapport inkluderer også en vurdering af økonomien. Socialtilsynets generelle vurdering er:

  • At der er tilstrækkelig sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og pris i forhold til tilbuddets målgruppe
  • At der er tilfredsstillende økonomistyring, som understøtter sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af denne
  • At økonomien er bæredygtig og i balance
  • At der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi

Vi bemærker derfor, at vurderingen fra Socialtilsynet om transparens i Habitus økonomi, ikke opleves på samme måde i nogle kommuner, hvilket vi rigtig gerne vil undersøge nærmere og forbedre.

I den nærmeste fremtid håber vi at afholde virtuelt møde med de samarbejdskommuner, som har givet udtryk for manglende gennemsigtighed. Vi vil her være undersøgende på, hvad der ønskes oplyst, så kommunen er tilpas informeret og orienteret om takstens indhold og gennemsigtighed heri.

Habitus ønsker at udarbejde en takstmodel, som tilfredsstiller og er transparent for både Socialtilsynet og kommunerne.

Vi glæder os til at gøre samarbejdet endnu stærkere!

Advertisement
Kategorier
Fagligt Information Nyheder

Tilfredshedsundersøgelse skal højne samarbejdet

Habitus har fået 3 enestående resultater fra Socialtilsynet. Den samlede score ligger mellem 4,7 og 4,95, hvilket viser, at Habitus kvalitetsmodel virker, og det er vi stolte af.

Socialtilsynet nævnte bl.a., at HabitusHuset Ny Mårumvej:

“Endvidere konkluderer socialtilsynet, at tilbuddet understøtter borgernes muligheder for personlig udvikling og selvstændighed samt muligheder for at skabe sociale relationer, og borgerne inddrages i beslutninger vedrørende dem selv og hverdagen på tilbuddet. 
Tilbuddet vægter samarbejdet med pårørende højt og har viden og erfaring med at varetage borgernes rettigheder som myndige personer.”

En lige så vigtig målsætning for 2022 er at styrke vores samarbejde med kommunerne. Derfor har vi i øjeblikket en tilfredsundersøgelse i gang blandt vores nuværende samarbejdspartnere.

I Habitus ønsker vi hele tiden at udvikle os, nuancere pædagogikken, forbedre pårørendesamarbejdet og derved højne trivslen hos borger. Kommunikationen og samarbejdet med kommunerne er alt afgørende for at skabe transparens i borgers behov samt indsatsen, vi leverer, og dette afspejles i kommunens bestilling samt handleplan.
Vi ønsker at lære af vores erfaringer, både de gode og de mindre gode. Derfor er det vigtigt for os at få så meget feedback som muligt. Hvis du samarbejder med Habitus og ønsker at deltage i besvarelsen, men ved en fejl ikke har modtaget et link, kan du skrive til os på visitation@habitus.dk, hvorefter vi kan fremsende dette.
Vi vil tage besvarelserne meget seriøst og arbejde konstruktivt på eventuelle forbedringspunkter.
Kategorier
Fagligt Information Nyheder

Året der gik

Årets slutning nærmer sig med hastige skridt, og vi ser tilbage på et spændende år 2021, som vi er meget stolte over.

COVID-19 har udfordret den normale hverdag, for både borgere, pårørende og personale. Dog har vi sammen tacklet dette med et tilfredsstillende resultat, da Habitus har haft minimale smittetilfælde blandt vores beboere.

Vi har især, kunne mærke effekten af det hårde arbejde, som vores udviklingssygeplejersker har lavet, da de har haft øget fokus på kvalitet i forbindelse med sundhedsfaglige indsatser på alle vores botilbud. Styrelsen for Patientsikkerhed har angivet alle vores botilbud med ingen eller mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Derudover har vi fået høje scorer fra Socialtilsynet på alle vores botilbud, og vi er stolte af Socialtilsynets tilbagemeldinger i rapporterne.

Vi har i Habitus igen i år haft fokus på forebyggelse af forråelse, hvor vi har inkorporeret metoder og værktøjer til systematisk at arbejde hermed. Vi vil fortsat have fokus på emnet i 2022, dog på en anderledes måde, hvilket du kan se mere af i nedenstående videoer.

Forebyggelse af forråelse i Habitus 2021

Forebyggelse af forråelse 2022

Kategorier
Fagligt Information Nyheder

Alle har ansvar for at opkvalificere det specialiserede social område

Tak til alle deltagerne for et rigtig godt engagement og faglige sparring på konferencerne. Det gav os anledning til at tydeliggøre Habitus’ vision og mission på det specialiserede voksenområde.

Da antallet af mennesker i det specialiserede socialområde er stærkt stigende, er der dermed også en stigning i bevilgende paragraf jf. 107 og 108 botilbud, hvor både kommunale, regionale og private udbydere opretter flere botilbud for at imødekomme behovet.

I Habitus har vi derfor udarbejdet systematisk struktur til at sikre, at kvaliteten opretholdes og følger med udviklingen. Vi tror på, at alle gør det godt, hvis de kan. Denne antagelse ligger til grund for alle vores relationelle handlinger. Derfor arbejder vi på at minimere problemskabende adfærd og maksimere livskvaliteten hos alle mennesker med udviklingsforstyrrelser.

Vi vil leve op til vores etiske forpligtigelse ved at hjælpe det enkelte menneske samtidig med, at vi har et samfundsmæssigt ansvar for at hjælpe så mange som muligt. I Habitus har vi derved fokus på de individuelle hensyn, der skaber livskvalitet for den enkelte samt kvalitet i rammerne omkring de mange.
Vi ved, hvordan man bedst organiserer sig omkring et menneske, der har det svært. Vi vil derfor vidensdele vores effektive kvalitetsstyring, og dermed skabe grundlag for kvalitet på tværs af det specialiserede pædagogiske område.

Kategorier
Refleksioner

Mennesker gør det godt – når de kan

Mennesker er som udgangspunkt gode, hvis de har muligheden for at være det. Ansatte i pleje- og omsorgssektoren har ikke lyst til at gøre andre ondt eller at tale nedværdigende og dehumaniserende – tværtimod. Det gælder også i Habitushuset.

Når vi alligevel har set eksempler på, at professionelt plejepersonale ikke behandler de mennesker, de skal tage sig af med værdighed og respekt, så er det fordi, der er noget galt. Ikke med det enkelte menneske, men med den kultur, som mennesket færdes i – og som vedkommende måske har færdedes i, i mange år.

Kategorier
Information

Mentalisering i organisationer

I Habitushusene har vi et stort fagligt fokus på mentalisering. Vi ved, at man som menneske ikke bliver til sig selv alene – det sker altid i samspil med andre. Derfor er måden, hvorpå man er sammen med andre, ekstremt relevant, når man arbejder med mennesker, sådan som vi gør i Habitushusene. Alle mennesker påvirker hele tiden hinanden ved at være mentaliserende eller ikke mentaliserende i samspillet med andre.

Kategorier
Information

Introduktion til Habitushusenes Akademi for medarbejdere

Der er ingen tvivl om, at det er menneskeligt at fejle, men I Habitushusene tror vi på, at vi med de rette strukturer kan minimere mængden af menneskelige fejl. Det gør sig gældende i alle dele af Habitushusenes organisation, at vi har forsøgt at skabe rammer, der gør, at vi løbende bliver gjort opmærksomme på, hvordan det egentlig står til. Vores journaliseringssystemer og håndbøger sikrer fx at vi får overleveret viden til vores kollegaer.

Også når man er ny i Habitushusene, har vi nogle rammer, hvor vi forsøger at sikre, at nye medarbejdere på struktureret vis får den information, der er vigtig for, at de kan udføre deres opgaver. I Habitushusene kalder vi det for vores ’Akademi’. Akademiet er et online onboardingsystem og er opdelt i to overordnede dele: preboarding og onboarding.

Kategorier
Information

Hvad mener vi i Habitus med ”faglig omsorg”?

I Habitushusene er en af vores vigtigste ressourcer personale med overskud. De så ofte omtalte ’varme hænder’ er dem, der er kilden til høj kvalitet i vores kerneydelse: faglig omsorg. At arbejde med mennesker kræver altid fokus på individuelle behov, men at skabe plads til at fokusere på individuelle behov kræver en stærk organisatorisk struktur.  

Et problem, vi ofte støder på inden for specialpædagogik, er, at meningen med fagligheden ofte bliver forklædt bag bløde floskler, som ingen kan være uenige i. Selvfølgelig skal borgerne i Habitushusene bo i gode miljøer og tages hånd om. Hvad betyder det egentlig? Og hvad skal der egentlig til for at opnå det?

Kategorier
Information

Kort om affektregulering og mentalisering

I Habitushusene er vores vigtigste job at øge livskvaliteten blandt de borgere, vi har ansvaret for. For at kunne gøre det, er det vigtigt, at vi kan hjælpe vores borgere med at være så trygge som muligt. I det arbejde ved vi, at det er vigtigt at have en indsigt i, hvordan mennesker generelt bliver påvirket af andres tilstedeværelse.  

De fleste af os kender nok følelsen af at blive set i øjnene og få en fornemmelse af tydeligt at blive set af den anden. Når man i en sårbar situation deler et øjeblik med et andet menneske, og verden pludselig føles lettere at være i. Heldigvis har mange nok erfaringer med ét eller flere mennesker i deres nære omgangskreds, som er gode til at få én slappe af. Vi kender den type personer, der får én til at grine af problemerne i stedet for at blive tynget af bekymringer.